O kancelarii

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy uzyskała korzystny dla klienta wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w ważnej kwestii dotyczącej lokalizacji zabudowy przy cmentarzach

07.06.2016

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął o tym, że w 50-metrowym pasie ochrony sanitarnej wokół czynnych cmentarzy nie można wybudować hotelu z restauracją. W wyroku z 31 maja 2016 r. (sprawa o sygn. II OSK 2262/14) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko (wyrok z 14 października 2014 r., sygn. II OSK 823/13), że przepisy o strefach sanitarnych zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze dotyczą nie tylko zakładania nowych cmentarzy, ale także lokalizacji nowej zabudowy przy istniejących cmentarzach. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, a także budynków, w których przechowuje się artykuły spożywcze lub świadczy usługi gastronomiczne nie może być mniejsza niż 50 metrów (pas ochrony sanitarnej). Oznacza to, że w pasie ochrony sanitarnej czynnego cmentarza niedopuszczalna jest realizacja zabudowy mieszkaniowej, a także budynków, w których świadczone są usługi gastronomiczne. Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy doradzała w obu sprawach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. Przed sądami i organami administracji reprezentowały ją radca prawny Agnieszka Kocon i adwokat Justyna Szpara.

W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 31 maja 2016 r., organ budowlany wydał w 2010 r. decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą budowę budynku hotelowego z restauracją w 50-metrowym pasie ochrony sanitarnej czynnych cmentarzy: ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego w Warszawie. W uchwalonym rok później planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, organ planistyczny wprowadził ograniczenia zabudowy w pasie ochrony sanitarnej wokół czynnych cmentarzy.

W związku z tym, że decyzja o warunkach zabudowy dopuszczała realizację inwestycji, na którą nie zezwalają przepisy obowiązującego planu miejscowego, konieczne było stwierdzenie jej wygaśnięcia, co uczynił Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Po odwołaniu inwestora, decyzja o wygaśnięciu została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, a sprawa została umorzona.

Skargę na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła Parafia. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumentację Parafii i uchylił decyzję SKO. Z wyrokiem nie zgodził się inwestor, który wniósł skargę kasacyjną. Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w całości zgodził się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Parafii i wyrokiem z dnia 31 maja 2016 r. oddalił skargę kasacyjną inwestora.