Działalność regulacyjna państwa a wywłaszczenie pośrednie na gruncie międzynarodowego prawa inwestycyjnego, [w:] Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym, red. K. Pajka, N. Rysz

Kraków 2013