Zasada proporcjonalności i jej zastosowanie przez ETPCz – wybrane zagadnienia [w:] Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, Role of Tribunals and Doctrine In International Law, red. A. Garnuszek, P. Sosnowski

Warszawa 2011