Publikacje

Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego SA KIG

27.03.2017

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck, w serii Duże Komentarze Becka, ukazał się pierwszy komentarz do Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Komentarz”) pod redakcją adw. Macieja Łaszczuka i prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego. Współautorami Komentarza są również dr Witold Jurcewicz, dr Rafał Morek, adw. Justyna Szpara i dr Maciej Tomaszewski.

Regulamin Arbitrażowy SA KIG został uchwalony 14 października 2014 r. i wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. Celem twórców nowego Regulaminu, wśród których byli również autorzy Komentarza, było dostarczenie stronom i arbitrom nowoczesnego narzędzia umożliwiającego efektywne rozstrzyganie sporów. Regulamin zawiera szereg rozwiązań nowych, jak np. wyrażony w § 6 ust. 2 zakaz zaskakiwania stron podstawą prawną wyroku i wynikający z niego obowiązek poinformowania stron w pewnych sytuacjach o rozważanej przez arbitrów podstawie prawnej, czy wynikający z w § 31 obowiązek ustalenia przez arbitrów z udziałem stron harmonogramu postępowania. Są to przykłady rozwiązań, które dają lepszą gwarancję ochrony praw stron, a jednocześnie stanowią dodatkowe wyzwanie dla arbitrów i pełnomocników.

Komentarz w pełni odpowiada na to wyzwanie, ponieważ zawiera dokładną analizę wszystkich elementów Regulaminu ze wskazaniem dobrych praktyk dotyczących prowadzenia postępowań arbitrażowych. Punktem wyjścia dla przedmiotowych rozważań jest postępowanie arbitrażowe prowadzone na podstawie Regulaminu, którego miejscem arbitrażu jest Polska, a zatem, gdy ma zastosowanie polskie prawo arbitrażowe. Nie brak jednak odniesień do sytuacji, które występują, gdy z woli stron, miejsce arbitrażu na podstawie Regulaminu znajduje się w innym państwie. Dodatkowo, autorzy omawiają porównawczo regulacje prawne arbitrażu w innych krajach, regulaminy innych instytucji arbitrażowych oraz orzecznictwo krajowych i zagranicznych sądów państwowych.

Komentarz może służyć jako przewodnik po Regulaminie, zwłaszcza dla tych, którzy jako pełnomocnicy stron lub arbitrzy, uczestniczą w postępowaniach arbitrażowych. Z pewnością będzie ona również pomocna dla wszystkich pozostałych osób zainteresowanych arbitrażem, w tym studentów i aplikantów.