Krzysztof Riedl

Aplikant radcowski Associate +48 22 351 00 67
Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym.

Doradza klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audytem przetwarzania danych. Ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości doradza i pomaga w opracowaniu i wdrożeniu właściwych rozwiązań.

Wykształcenie i doświadczenie

Współpracę z Kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w 2015 roku.

Od 2017 roku jest pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW oraz aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Współpracuje także z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 roku. W roku akademickim 2014/15 studiował na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach programu Erasmus.

W 2016 roku zdobył I miejsce w III Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2014/2015.

W 2016 roku wraz z drużyną, w skład której wchodziła również Anita Garnuszek, zwyciężył w V edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016. Drużyna zdobyła również II nagrodę za najlepszy pozew.

Publikacje

Znaczenie uchwał Trybunału Konstytucyjnego, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2

Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2017, nr 1

Wybory pod społeczną kontrolą. Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego. Raport z monitoringu

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [w:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, red. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M. Nocuń

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2015

Praktyki
Rankingi i rekomendacje
został jednym z 10 laureatów VI konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017 organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.