Inne

Kwalifikacja na staż dla absolwentów WPiA UW 2014

02.06.2014

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje kwalifikacje na płatne dwumiesięczne staże dla najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

1. Aby wziąć udział w kwalifikacjach, należy przesłać zgłoszenie na adres absolwenci@laszczuk.pl, w temacie e-maila wpisując „kwalifikacja na staż”.

2. Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane kontaktowe absolwenta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email),
  • średnią ocen ze studiów (nie niższą niż 4,0),
  • temat pracy magisterskiej,
  • streszczenie pracy magisterskiej, w języku polskim, nie dłuższe niż 700 słów,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji na staż w poniższym brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych dotyczących uzyskanej przez mnie w toku studiów średniej ocen, przez kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-073), pl. Piłsudskiego 2 („Kancelaria”) w celach kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii.

 

Data: ______________  Podpis: ________________________________________  

Administratorem danych osobowych jest kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-073), przy pl. Piłsudskiego 2. Dane osobowe (tj. imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail oraz dane dotyczące uzyskanych w toku studiów wyników w nauce) zbierane są przez Kancelarię wyłącznie w celu ich przetwarzania w procesie kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w procesie kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii.

 

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kancelaria zakwalifikuje dwie osoby, którym zaproponuje odbycie stażu.

4. Na wybór stażystów w 50% wpływ będzie miała ocena przesłanego streszczenia pracy magisterskiej (oceniana będzie zarówno wartość merytoryczna, jak również klarowność i poprawność językowa tekstu), w 50% średnia ocen.


5. Zgłoszenia można nadsyłać do 16 czerwca 2014 r. włącznie. Zgłoszenia nadesłane po tej dacie nie będą brać udziału w kwalifikacji.

6. Średnia ocen podana przez kandydata zostanie zweryfikowana w Dziekanacie WPiA.

7. Warunkiem wzięcia udziału w kwalifikacji jest obrona pracy magisterskiej w terminie do 27 czerwca 2014 r. i udział w uroczystym wręczeniu dyplomów w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Agata Zielińska
PR & Marketing Manager
absolwenci@laszczuk.pl
tel: 22 351 00 67