Publikacje

System Prawa Handlowego – Arbitraż Handlowy

05.10.2015

We wrześniu ukazało się nowe wydanie VIII tomu Systemu Prawa Handlowego, Arbitraż handlowy pod redakcją naukową prof. A. Szumańskiego.

Publikacja ta jest najbardziej kompleksowym w Polsce opracowaniem prezentującym zagadnienia związane z arbitrażem. Uwzględnia ostatnie zmiany w prawie oraz najnowsze orzecznictwo i literaturę.

Nowy System zawiera omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów takie jak: spłaszczenie modelu postępowań postarbitrażowych i powierzenie rozpoznawania skarg o uchylenie, jak również wniosków o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroków arbitrażowych sądom apelacyjnym jako sądom jedynej instancji czy też skrócenie terminu na złożenie skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego z 3 do 2 miesięcy (Rozdział XII, M. Łaszczuk i J. Szpara).

Opracowanie zawiera również omówienie nowego regulaminu UNCITRAL oraz regulaminów najważniejszych sądów arbitrażowych polskich i zagranicznych, a także najnowszego soft law. Publikacja przedstawia także zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która reguluje skutki upadłości dla postępowania arbitrażowego oraz samego zapisu na sąd polubowny i zmierza do złagodzenia restrykcyjnego traktowania postępowań arbitrażowych i zrównania ich statusu ze statusem postępowań sądowych (Rozdział VII, M. Tomaszewski).

W rozdziale dotyczącym arbitrażu inwestycyjnego (Rozdział XVIII, Mirosław H. Koziński) autor zwraca uwagę na zagrożenia dla międzynarodowych umów o wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) w kontekście prawa Unii Europejskiej, a także nowej umowy o współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy UE i USA (TTIP). Tom zawiera również uzupełnione rozważania na temat wpływu na arbitraż inwestycyjny regionalnych porozumień międzynarodowych, a także uwagi dotyczące tzw. Zasad Przejrzystości UNCITRAL.

Redaktorem Tomu jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, autorami poszczególnych rozdziałów są: dr Maria Hauser-Morel, r.pr. Andrzej Kąkolecki, prof. AM w Gdyni dr hab. Mirosław H. Koziński, adw. Maciej Łaszczuk, adw. Piotr Nowaczyk, adw. Sylwester Pieckowski, adw. Paweł Pietkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Poczobut, prof. dr hab. Paweł Podrecki, dr Marek Porzycki, adw. Justyna Szpara, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Maciej Tomaszewski, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gabriel Wujek.