Kwalifikacja na staż dla absolwentów WPiA UW

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy organizuje kwalifikacje na płatne dwumiesięczne staże dla najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

 1. Aby wziąć udział w kwalifikacjach, należy przesłać zgłoszenie na adres absolwenci@laszczuk.pl, w temacie e-maila wpisując „kwalifikacja na staż”.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
 • dane kontaktowe absolwenta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email),
 • średnią ocen ze studiów (nie niższą niż 4,0),
 • temat pracy magisterskiej,
 • streszczenie pracy magisterskiej, w języku polskim, nie dłuższe niż 700 słów,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji na staż w poniższym brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych dotyczących uzyskanej przez mnie w toku studiów średniej ocen, przez kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-073), pl. Piłsudskiego 2 („Kancelaria”) w celach kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii.

 

Data: ______________  Podpis: ________________________________________  

Administratorem danych osobowych jest kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-073), przy pl. Piłsudskiego 2. Dane osobowe (tj. imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail oraz dane dotyczące uzyskanych w toku studiów wyników w nauce) zbierane są przez Kancelarię wyłącznie w celu ich przetwarzania w procesie kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w procesie kwalifikacji na staż dla absolwentów w Kancelarii.

 

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kancelaria zakwalifikuje dwie osoby, którym zaproponuje odbycie stażu.
 2. Na wybór stażystów w 50% wpływ będzie miała ocena przesłanego streszczenia pracy magisterskiej (oceniana będzie zarówno wartość merytoryczna, jak również klarowność i poprawność językowa tekstu), w 50% średnia ocen.
 3. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca 2017 r. do godziny 17:00. Zgłoszenia nadesłane po tej dacie nie będą brać udziału w kwalifikacji.
 4. Średnia ocen podana przez kandydata zostanie zweryfikowana w Dziekanacie WPiA.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w kwalifikacji jest obrona pracy magisterskiej oraz złożenie w Dziekanacie dokumentów niezbędnych do wyrobienia dyplomu w terminie do 20 czerwca 2017 r. oraz udział w uroczystym wręczeniu dyplomów w dniu 1 lipca 2017 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Agata Zielinska
PR & Marketing Manager
absolwenci@laszczuk.pl
tel: +48 22 351 00 67