Key Man Insurance – the Analysis of American Model [Ubezpieczenie od utraty kluczowego pracownika - analiza wzorców amerykańskich] [in:] M. Szczepańska (ed), Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

2013