Private Military Contractors: Towards Commercialisation of War [Prywatne firmy wojskowe – w stronę komercjalizacji wojny] [in:] Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, A. Garnuszek, R. Baranowski (ed.)

Warsaw 2012